Licytacja L-20-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-20-2012 - Naprawa rowu odwadniajacego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Przetargi, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Adres pocztowy: Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom, Kod pocztowy: 41-914
Tel.: +48 32 35 13 30, Faks: + 48 32 35 13 3
Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Numer ogłoszenia w BZP:

1234

Termin otwarcia licytacji:

2012-02-20 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Naprawa rowu odwadniajacego
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Naprawa, konserwacja i czyszczenie rowu odwadniającego hałdę przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu”. Przedmiotowy rów usytuowany jest u podłuża hałdy „Moniuszko” w Wałbrzychu, w bezpośrednim sąsiedztwie ogródków działkowych. Wykonany był w czasie rekultywacji technicznej i biologicznej hałdy i służy do odprowadzania wód deszczowych ze zwałowiska. Łączna długość rowu wynosi ok. 1 300m, z czego 150 m to kanał przykryty płytami żelbetowymi, natomiast pozostałą część o długości ok. 1150m stanowi rów otwarty. Rów odwadniający porośnięty jest roślinnością i chwastami. Miejscowo na trasie spływu wód widoczne są odpady komunalne i gruz. Rów został zamulony w wyniku spływu części nieustabilizowanych gruntów powierzchniowych i odpadów pochodzących z rosnących na skarpach i wierzchowinie zwałowiska drzew w tym liści i gałęzi. Skarpy kanału częściowo zniszczone, liczne zatory powodujące zalewanie obszarów przyległych, w tym między innymi ogródków działkowych.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.11.12.40-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od dnia zawarcia umowy do 15.11.2012r

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
5.3.2. Wykonawca winien specjalizować się na rynku w wykonywaniu robót o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia oraz udokumentować realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę porównywalną z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 75 000,00 zł brutto.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (minimum 1 osoba) co należy udokumentować w formie stosownego oświadczenia Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków obowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których te podmioty posiadają rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Inne dokumenty

1. Projekt umowy – załącznik nr 7 do druku OFERTA. 2. Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 8 do druku OFERTA z dołączonym kosztorysem ofertowym uproszczonym. 3. Jeżeli Wykonawca posiada, ma załączyć zezwolenia właściwego organu w zakresie gospodarki odpadami, odpowiadające przedmiotowi zamówienia, powstałymi w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia oraz przejmie na siebie obowiązek jako posiadacza powstałych odpadów. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada decyzji w zakresie gospodarki odpadami, zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie, że przed przystąpieniem do prac wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji oraz przejmie na siebie obowiązek jako posiadacz odpadów, po uzyskaniu przedmiotowej decyzji, zgodnie z opisem pkt.3.3.1 SIWZ. 4. Wykonawca może załączyć do oferty umowę z podmiotem uprawnionym do gospodarowania odpadami, który będzie świadczył w tym zakresie usługę na jego rzecz. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust.1 ustawy Pzp zgodnie z pkt. 5.1. SIWZ - załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do druku „OFERTA”. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d), zobowiązany jest uzyskać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które należy dołączyć do załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d do druku OFERTA. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1- 4 ustawy Pzp (pkt. 5.1.1. do 5.1.4 SIWZ) składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.srk.com.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

przeglądarka Internet explorer 6.0 lub wyzsza

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Cena wywoławcza 120 000,00

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-02-16 10:06:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Spólka Restrukturyzacji Koplań S.A. 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-02-20 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-02-20 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy opublikowany na stronie zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła