Licytacja L-20-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-20-2014 - latające odkurzacze

I. Dane zamawiającego

Nazwa: zamawiający, najlepszy zamawiajacy
Adres pocztowy: Kolejowa 5
Miejscowość: wesołe, Kod pocztowy: 10-693
Tel.: 892222222, Faks: 895555555
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

56

Termin otwarcia licytacji:

2014-03-07 18:25:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
latające odkurzacze
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
dostawa latających odkurzaczy w ilości 5 sztuk do siedziby zamawiajacego o wadze nieprzekraczającej 5 kg
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 65.55.78.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
5 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
zamawiający nie wymaga

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

cos tam ...

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

jsdorf

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-03-07 18:21:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

hfgh

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-03-07 18:25:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-03-07 18:33:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

fg

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

tygj

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła