Licytacja L-200-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-200-2009 - aaa

Dane zamawiającego

Daniel Łaś, e-direct sp. z o.o.
1-go Maja 53
45-065, Opole

Numer ogłoszenia w BZP:

12345678

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-08 09:03:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

aaa

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aaa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

aaa

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-08 09:10:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

xxx

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

xx

VIII. Termin związania ofertą

xx.

IX. Termin wykonania zamówienia

xx.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

xx

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

xx

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

xx

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-08 09:10:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 20 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-08 08:59:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła