Licytacja L-202-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-202-2016 - ITT

I. Dane zamawiającego

Nazwa: j.ss-zm, Sąd Rejonowy w Gdańsku
Adres pocztowy: Sienkiewicz 25 m. 6
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-107
Tel.: 5556, Faks: 55666
Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Numer ogłoszenia w BZP:

1564611

Termin otwarcia licytacji:

2016-11-18 17:54:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ITT
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Tak
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Ittt
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 22.22.22.22-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12m

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

12.12.16

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

hol

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

gygiu

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-11-18 17:53:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

UG

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-11-18 17:54:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-11-18 17:56:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

grg

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

gdfgf

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

gdgf

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła