Licytacja L-203-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-203-2013 - ja

I. Dane zamawiającego

Nazwa: jola, drobud
Adres pocztowy: Ciechocińska 28
Miejscowość: poznań, Kod pocztowy: 60-462
Tel.: 105105105, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2013-07-23 13:16:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ja
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Tak
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
12
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 85.00.00.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
bez uwag

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
bez uwag

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
bez uwag

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
bez uwag

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
bez uwag

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
bez uwag

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
bez uwag

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://demo.licytacje.uzp.gov.pl/contest/create

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

http://demo.licytacje.uzp.gov.pl/contest/create

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

http://demo.licytacje.uzp.gov.pl/contest/create

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-07-23 12:15:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

poznan

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-07-23 13:16:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-07-23 14:16:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

http://demo.licytacje.uzp.gov.pl/contest/create

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

http://demo.licytacje.uzp.gov.pl/contest/create

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

http://demo.licytacje.uzp.gov.pl/contest/create

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła