Licytacja L-206-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-206-2009 - hhh

Dane zamawiającego

XYZ, XYZ
v 1d m. 58
45-082, xyz

Numer ogłoszenia w BZP:

1111

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-09 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

gggg

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

ll

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

llll

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-22 15:16:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

lll

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

llll

VIII. Termin związania ofertą

lll.

IX. Termin wykonania zamówienia

lll.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

lll

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

lll

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

lll

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

lll

Informacje o wadium:

lll

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-22 15:16:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 20 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-30 15:18:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła