Licytacja L-206-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-206-2012 - Dostawa sprzętu komputerowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: mwawak, MPK S.A. w Krakowie
Adres pocztowy: J. Brożka 3
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 30-347
Tel.: +48 12 2541021, Faks: +48 12 2541013
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2012-12-11 03:11:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
zestawy komputerowe HP 10 sztuk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Przetargi
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.20.00.00-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
2 tygodnie

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie wymagane

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie wymagane

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie wymagane

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie wymagane

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie wymagane

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

a

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-12-11 03:10:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

e-mail

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-12-11 03:11:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-12-12 03:10:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

nie wymagane

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła