Licytacja L-206-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-206-2016 - Utrzymanie czystości i porządku na targowiskach.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Marcin Alberczak, Miasto Zduńska Wola
Adres pocztowy: Stefana Złotnickiego 12
Miejscowość: Zduńska Wola, Kod pocztowy: 98-220
Tel.: 438250229, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

41415-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-11-30 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie czystości i porządku na targowiskach.
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Opis lokalizacji na których ma być realizowana usługa: 1.1. Utrzymanie czystości i porządku na: a) targowisku miejskim „Mój Rynek” zlokalizowanym przy ul. Adama Mickiewicza 11b w Zduńskiej Woli na działce nr 85/14 (obręb 11). W skład targowiska wchodzi miejsce sprzedaży, działka nr 85/14, obręb 11, o pow. 20 538 m2 (w granicach ogrodzenia), parking, działka nr 81,obręb 11, o pow. 5 948 m2 i działka nr 82 ,obręb 11 o pow. 1561 m2 oraz działki położone wokół miejsca sprzedaży, działki nr 85/8, 85/9, 85/10, 85/11, 85/12, 85/13, obręb 11, o łącznej pow. 209 m2, b) targowisku miejskim przy ul. Szadkowskiej 20, obręb 4, działka nr 174/1, miejsce sprzedaży na utwardzonym placu w szczycie bloku od strony ul. Szadkowskiej 20, c) targowisku miejskim u zbiegu ulic Stefana Okrzei i Bolesława Leśmiana, miejsca sprzedaży utwardzone w kierunku budynku szkoły i w kierunku wiaduktu, d) targowisku miejskim przy ul. Łaskiej 40 (część działki), obręb 14, działka nr 8, miejsce sprzedaży kwiatów, wiązanek i zniczy przy ul. Łaskiej 40 od strony południowej w pasie o szerokości 6-7 m. 2. Obowiązki Wykonawcy: 1) przestrzeganie przepisów porządkowych, BHP, P- POŻ, sanitarnych; 2) przestrzeganie uchwały Nr XLI/509/13 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 października 2013 r. w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola; 3) przestrzeganie uchwały Nr IX/72/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola; 4) przestrzeganie uchwały Nr XVIII/158/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola; 5) utrzymanie czystości na targowisku i terenach przyległych do targowiska opisanych w pkt. 1.1. lit. a) poprzez; a) zamiatanie, grabienie, zbieranie odpadów i złożenie ich do kontenera, opróżnianie z odpadów koszy przymocowanych do słupów i wiat w sektorach A-I. Czynności te będą realizowane we wtorki i piątki (w godzinach od 5.00 do 14.00) oraz w soboty (w godzinach od 6.00 do 13.00) z uwzględnieniem określonego regulaminem dziennego czasu funkcjonowania targowiska w celu zapewnienia czystości po zakończeniu handlu przez osoby korzystające z targowiska na podstawie opłaty targowej, b) systematyczne bądź interwencyjne usuwanie z terenu targowiska i terenów przyległych do targowiska opisanych w pkt. 1.1.lit a, chwastów z terenów utwardzonych, liści, gałęzi, piasku, błota, gruzu, oleju, niedopałków, odchodów i innych śmieci oraz przeszkód zagrażających bezpieczeństwu pieszych z terenów powierzonych do utrzymania, w częstotliwości zapewniającej pełną estetykę, c) pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej na terenie targowiska i terenach przyległych do targowiska opisanych w pkt. 1.1.lit a (koszenie terenów zielonych, odchwaszczanie, przycinanie i usuwanie odrostów drzew w częstotliwości zapewniającej pełną estetykę; d) bieżącą konserwację koszy przymocowanych do słupów i wiat w sektorach A-I oraz kontenerów,(mycie i dezynfekcja 1 raz w miesiącu), e) usuwanie zanieczyszczeń z rynien spustowych zamocowanych przy wiatach (liście, gałęzie itp.) z zachowaniem przepustowości wód opadowych, f) w okresie sezonu zimowego podczas opadu śniegu przed rozpoczęciem funkcjonowania targowiska Wykonawca zobowiązany jest do: - usunięcia śniegu z płyty targowiska, ciągów pieszych i parkingu od str. ul. Adama Mickiewicza, (wywóz śniegu wg potrzeb w miejsce wskazane przez Zamawiającego), - zapobiegania śliskości na parkingu, płycie targowiska i ciągach pieszych poprzez posypywanie ich mieszanką piasku i soli 4% zakupionej przez Wykonawcę w trakcie funkcjonowania targowiska, - usunięcia sopli, nawisów i osuwisk śniegu z zadaszeń o pow. 6535 m², przed rozpoczęciem handlu co umożliwi prowadzenie bezpiecznej działalności handlowej, g) w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta opłaty rezerwacyjnej, nadzorowania zajmowania miejsc zgodnie z zawartymi umowami, h) prowadzenia nadzoru nad miejscami do handlu pod zadaszeniami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz rozmieszczania osób handlujących poza terenem zadaszonym, i) otwierania bram przed rozpoczęciem handlu i zamykanie po jego zakończeniu, j) utrzymania wszystkich obiektów i urządzeń w stanie niepogorszonym, k) zawarcia umowy z podmiotem odbierającym odpady stałe z terenu targowiska i pokrywania kosztów z tego tytułu oraz prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), l) utrzymania infrastruktury targowiska (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, oświetlenie, ogrodzenie, bramy, drogi, parkingi itp.) we właściwym stanie technicznym i estetycznym, m) zgłaszania do Zamawiającego wszelkich uszkodzeń jakie wystąpiły na terenie targowiska (cieknący dach, uszkodzona rynna, uszkodzenia armatury WC lub nawierzchni targowiska itp.), n) udostępniania wszelkich dokumentów źródłowych i informacji związanych z prowadzeniem targowiska na żądanie Zamawiającego, 6) bieżąca eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń WC, w tym w szczególności: a) udostępniania pomieszczeń WC przeznaczonych dla osób handlujących i kupujących, b) we wtorki, piątki i soboty sprzątania pomieszczeń toalet, mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych wewnątrz, oraz przeprowadzania dezynfekcji pomieszczeń toalet i urządzeń sanitarnych zgodnie z zachowaniem wymaganych warunków sanitarnych stawianych tym pomieszczeniom przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, c) wyposażania pomieszczeń toalet w materiały sanitarne i higieniczne zapewnione przez Wykonawcę (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło i środki zapachowe) - wg. potrzeb, d) opróżniania koszy i wymiana wkładów foliowych (wkłady zapewnia Wykonawca), e) usuwania drobnych awarii (np.; udrażnianie rur - zlewu, toalety, naprawa kranów itp.) po uprzednim poinformowaniu o zdarzeniu Zamawiającego, f) utrzymania w należytej czystości pomieszczeń WC w trakcie funkcjonowania targowiska, (malowanie pomieszczeń raz w roku na kolor uzgodniony z Zamawiającym), 7) utrzymanie czystości na targowiskach i terenach przyległych do targowisk opisanych w pkt. 1.1. lit. b, c i d, polegających na: a) zamiataniu, grabieniu, zbieraniu odpadów i składowaniu ich w kontenerze. Czynności te będą realizowane w dni funkcjonowania poszczególnych targowisk w celu zapewnienia czystości po zakończeniu handlu przez osoby korzystające na podstawie opłaty targowej, b) systematycznym bądź interwencyjnym usuwaniu z terenu targowisk i terenów przyległych do targowisk chwastów z terenów utwardzonych (trylinka), traw poprzez koszenie terenów zielonych, liści, gałęzi, pisaku, błota, gruzu, oleju, niedopałków, odchodów i innych śmieci oraz przeszkód zagrażających bezpieczeństwu pieszych z terenów powierzonych do utrzymania, w częstotliwości zapewniającej pełną estetykę, c) w okresie sezonu zimowego przed i w godzinach funkcjonowania targowisk zapobieganiu śliskości na placu targowym i ciągach pieszych poprzez usuniecie zalegającego śniegu i posypywania ich mieszanką piasku i soli 4% zakupioną przez Wykonawcę, d) wywozu odpadów stałych z terenów targowisk i pokrywaniu kosztów z tego tytułu oraz prowadzeniu ewidencji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w pkt 2 ppkt 5), 6) oraz 7) niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 90.60.00.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, polegające na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 2. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zdunskawola.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: Licytacja prowadzona będzie na platformie Urzędu Zamówień Publicznych, znajdującej się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod podanym adresem. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, powinien wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji przekazać informację o swoim loginie. Login powinien być przekazany zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem pisowni wielkich i małych liter, numerów, spacji itp. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Niedostarczenie loginu lub dostarczenie niepoprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej)z systemem operacyjnym Windows/Linux, spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość 60 000,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 500 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 11. Zaproponowana przez wykonawcę cena będzie stała w czasie objętym umową.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-12-07 15:15:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-11-30 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-11-30 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

WZÓR UMOWY zawarta w dniu ………………. 2016 roku, w Zduńskiej Woli pomiędzy: Miastem Zduńska Wola reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola Piotra Niedźwieckiego pełniącego funkcję w Urzędzie Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego 12, 98 – 220 Zduńska Wola zwanym dalej „Zamawiającym” a…..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, znak sprawy: …………., prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (209.000 euro). § 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług zgodnie ze złożoną ofertą oraz opisem przedmiotu zamówienia określonym w ogłoszeniu o zamówieniu nr. ……………………… zwanym dalej ogłoszeniem, które stanowią załączniki do umowy i są jej integralną częścią. 2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z ogłoszeniem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i uznaje je za wystarczającą podstawę do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 3. Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne, uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej zobowiązań. § 2 Zamawiający bądź osoba upoważniona przez Zamawiającego zastrzega sobie prawo do kontrolowania według własnego uznania sposobu wykonywania zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę na podstawie umowy, co Wykonawca uznaje i akceptuje. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w ramach kontroli poprzez wyznaczenie osoby posiadającej wiedzę i kompetencję w materii będącej przedmiotem umowy, która będzie udzielać stosownych wyjaśnień. § 3 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na bieżąco z własnej inicjatywy, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ogłoszenia oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, spowodowanej warunkami pogodowymi, nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili zaistnienia danej potrzeby. 2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać w stałej sprawności i gotowości łącza komunikacyjne (telefon, pocztę elektroniczną). Strony postanawiają, iż Wykonawca nie ma prawa do podejmowania czynności w większym zakresie niż ten, który został określony w ogłoszeniu, a następnie żądania zapłaty za nie wynagrodzenia. § 4 1. Przy wykonywanych pracach Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania norm i wytycznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz uchwał Rady Miasta Zduńska Wola dotyczących położenia i regulaminu targowisk miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola. 2. W przypadku zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich przy świadczeniu usług, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia wszelkich działań niezbędnych do usunięcia zagrożenia. 3. W przypadku zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia wszelkich działań niezbędnych do usunięcia zagrożenia. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zminimalizowania szkód wyrządzonych przy świadczeniu usługi osobom trzecim. W przypadku wystąpienia takich szkód Wykonawca ponosi za nie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą i zobowiązuje się je niezwłocznie naprawić stosownie do żądania osoby trzeciej. 5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zapisów umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla działalności prowadzonej na targowisku. 6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykorzystania w ramach realizacji umowy materiały lub preparaty spełniające normy ochrony środowiska oraz posiadające przewidziane prawem atesty. § 5 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i posiadania obowiązującej – w okresie obowiązywania niniejszej umowy - umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Zamawiającemu bądź osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy i okazywać ją niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego lub upoważnionego pracownika Zamawiającego. Minimalna wysokość polisy 50 000 zł. § 6 1. Ustala się wartość umowy w kwocie brutto ……………………złotych (słownie: ………………………………………. złotych), za cały okres jej obowiązywania. Strony postanawiają, że wynagrodzenie będzie wypłacane ryczałtem w wysokości 1/12 wartości umowy niniejszego ustępu. 2.Wykonawca oświadcza, iż uznaje i potwierdza, że wynagrodzenie określone przez strony w ust. 1 niniejszego paragrafu za wykonywanie wszystkich czynności na podstawie umowy jest wynagrodzeniem należnym Wykonawcy i nie należy mu się żadne dodatkowe wynagrodzenie. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury VAT/rachunku za utrzymanie czystości i porządku na targowiskach. 4. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, na podstawie faktury VAT/rachunku na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie ……. dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT/rachunek obejmującą wynagrodzenie miesięczne najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest ono należne. § 7 1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: a)za każdorazowe niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w ogłoszeniu - każdorazowo w wysokości 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych), b)za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron w całości albo w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% nominalnej wartości umowy brutto wskazanej w § 6 ust. 1. 2. Przed naliczeniem kar, o których mowa w ust. 1 lit. a) Zamawiający zobowiązuje się wezwać Wykonawcę na piśmie do należytego wykonania umowy, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego upływie Wykonawca zostanie obciążony ww. karą. 3. Jeżeli szkody poniesione przez Zamawiającego przewyższą wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych. 4. Niezależnie od postanowień umowy, strony postanawiają, iż w przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego jej usunięcia w wyznaczonym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego terminie, stosownie do wskazań i zaleceń upoważnionego pracownika Zamawiającego. 5.Strony postanawiają, iż w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poprawienia sposobu wykonywania umowy oraz usunięcia skutków jej nienależytego wykonywania w wyznaczonym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego terminie, stosownie do wskazań i zaleceń upoważnionego pracownika Zamawiającego. 6. Strony postanawiają, iż w przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie poprawi sposobu wykonywania umowy (w szczególności nadal wykonuje umowę w sposób sprzeczny ze wskazaniami i zaleceniami lub w mniejszym niż wskazany zakresie) lub nie usunie skutków jej nienależytego wykonywania, Zamawiający upoważniony jest do zlecenia czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy, kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu brutto uiszczonemu osobie trzeciej za czynności mające na celu poprawienie sposobu wykonywania umowy oraz usunięcie skutków jej nienależytego wykonywania przez Wykonawcę, co Wykonawca uznaje i akceptuje. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (faktur). § 8 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym: 1)w przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy wezwać Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania zobowiązań przyjętych w umowie, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, 2)w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych, 3)w razie wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego (również naprawczego), likwidacyjnego. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia od umowy oraz powinno zawierać uzasadnienie. 4. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w przypadkach określonych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. W takich przypadkach Wykonawca żądać może jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy § 9 1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, polegające na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 2. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. § 10 Gdyby jakikolwiek warunek umowy stał się nieskuteczny lub niewykonalny, nie wpływa to na ważność umowy jako całości. § 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. § 12 Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. § 13 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy. Każda strona umowy została parafowana przez każdą ze stron. Zamawiający Wykonawca

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła