Licytacja L-207-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-207-2009 - Nowa

Dane zamawiającego

Inwestycje, GOSZ
Kościuszki 20
95-200, Pabianice

Numer ogłoszenia w BZP:

3333

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-17 23:34:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

ddedfwef

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

rgvgtrv

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

vtgwtvtrh

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-09 23:26:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

rteb665bu

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

bu56bu6u

VIII. Termin związania ofertą

65uybv36u.

IX. Termin wykonania zamówienia

635bu536bu.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

b35ub

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

3b5u35b3vb

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

b3vu356bu

Informacje o wadium:

3b5uy5vu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-09 23:26:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 3 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-11 14:28:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła