Licytacja L-207-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-207-2013 - Dostawy sprzętu IT

I. Dane zamawiającego

Nazwa: SkowieD, Grzegorz
Adres pocztowy: Woronicza 2 m. 15
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-900
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: osoba prywatna

Numer ogłoszenia w BZP:

240

Termin otwarcia licytacji:

2013-10-11 10:10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy sprzętu IT
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
dostawa 100szt. monitorów LCD 17''
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.23.60.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
zamówienie zostanie wykonane do 4 listopada 2013 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
brak wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca zrealizował co najmniej 3 zamówienia na dostawę sprzętu IT na wart. 20 tys. zł każde.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie znajduje się w stanie likwidacji

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

5 listopada 2013 r.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gregory.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer klasy PC, zainstalowana przeglądarka Mozilla .....

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

wykonawcy składają postąpienia pomniejszone o minimalną wartość

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2013-10-11 10:20:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2013-10-14 10:10:00

Termin zakończenia: 2013-10-14 10:20:00

Etap 3:

Termin rozpoczęcia: 2013-10-15 10:10:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-09-17 21:33:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba firmy Grzegorz

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-10-11 10:10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-10-15 10:20:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie ma

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

nie ma

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła