Licytacja L-208-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-208-2009 - Budowa iglo z piasku pod wodą

Dane zamawiającego

Kostka Zbigniew, UM Gostyń
Rynek 2
63-800, Gostyń

Numer ogłoszenia w BZP:

1/2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-20 20:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Wszystko co sie da aby miszkać

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Maksymalnie przeznaczamy 15 tys. zl

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-20 17:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

14 dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

takie cos

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.bip.gostyn.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wzór umowy

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

1 500.00

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-20 17:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-20 20:05:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła