Licytacja L-209-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-209-2009 - jedaj w worku

Dane zamawiającego

thieight, test
llk 23 m. 2
23-984, krkkow

Numer ogłoszenia w BZP:

aaa

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-21 08:16:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

a czy to wazne

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

lol kalkulator

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

eeeee

IV. Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-21 08:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

hgdf

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

dhd

VIII. Termin związania ofertą

standart.

IX. Termin wykonania zamówienia

standard.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.typ.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

loool

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

losie

Informacje o wadium:

brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-21 08:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-21 08:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-21 08:24:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła