Licytacja L-21-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-21-2009 - AGA

Dane zamawiającego

AGA, AGA
AGA 1
81-225, Gdynia

Numer ogłoszenia w BZP:

ddd-fff

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-12 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

vvvvv

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

llll

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

gggg

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 EUR

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-09 09:22:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nnn

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

fff

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

15 lutego 2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nnn

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.aaa.ccc

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

aaa

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

bbb

Informacje o wadium:

nn

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-09 09:22:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-06 09:24:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła