Licytacja L-210-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-210-2009 - gghdf

Dane zamawiającego

thieight, test
llk 23 m. 2
23-984, krkkow

Numer ogłoszenia w BZP:

mmm

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-24 08:36:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

gdgfhdfgh

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

asdfas

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

asdfasdf

IV. Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-21 08:50:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

asdfasd

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

dsfasd

VIII. Termin związania ofertą

asdfa.

IX. Termin wykonania zamówienia

asdffas.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

adfasdf

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

asdfa

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

asdfas

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

asdfa

Informacje o wadium:

dfasd

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-21 08:50:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-27 09:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-21 08:50:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła