Licytacja L-211-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-211-2009 - elo ziom

Dane zamawiającego

thieight, test
llk 23 m. 2
23-984, krkkow

Numer ogłoszenia w BZP:

222

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-23 08:50:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Bardzo konkretne

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

brak

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

brak

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-21 08:50:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

br

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

br

VIII. Termin związania ofertą

br.

IX. Termin wykonania zamówienia

br.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

br

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

br

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

br

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

br

Informacje o wadium:

br

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-21 08:50:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 12 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-21 08:50:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła