Licytacja L-212-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-212-2009 - tak to to

Dane zamawiającego

thieight, test
llk 23 m. 2
23-984, krkkow

Numer ogłoszenia w BZP:

45

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-21 08:55:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

fads

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

adfa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

asdfa

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-21 09:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

afadf

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

asdf

VIII. Termin związania ofertą

asdf.

IX. Termin wykonania zamówienia

asdf.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

asdf

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

adf

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

af

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

sf

Informacje o wadium:

asdf

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-21 09:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-21 08:55:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła