Licytacja L-213-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-213-2009 - po prostu licytuj

Dane zamawiającego

thieight, test
llk 23 m. 2
23-984, krkkow

Numer ogłoszenia w BZP:

22

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-21 09:25:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

fasdfasdf

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

asdfa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

dfasdf

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-21 09:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

qwer

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

qewr

VIII. Termin związania ofertą

wer.

IX. Termin wykonania zamówienia

wer.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

eqwr

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

qer

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

qwer

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

qwr

Informacje o wadium:

ewr

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-21 09:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-21 09:30:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła