Licytacja L-213-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-213-2012 - b

I. Dane zamawiającego

Nazwa: mwawak, MPK S.A. w Krakowie
Adres pocztowy: J. Brożka 3
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 30-347
Tel.: +48 12 2541021, Faks: +48 12 2541013
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Termin otwarcia licytacji:

2012-12-17 10:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
b
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
a
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.10.00.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
2012-12-31

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

2012-12-31

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

nie dotyczy

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-12-17 10:25:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

e-mail

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-12-17 10:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-12-17 10:35:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

nie dotyczy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła