Licytacja L-214-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-214-2013 - TEST

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Jola, Jola
Adres pocztowy: nowa 5
Miejscowość: Dzie, Kod pocztowy: 58-200
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

0000000

Termin otwarcia licytacji:

2013-10-16 12:40:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
TEST
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w zakresie branż: drogowej, sanitarnej – kanalizacja deszczowa i elektrycznej – oświetlenie uliczne. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) uzyskanie zgody od właściwych organów na realizację robót oraz wszelkich innych decyzji wymaganych prawem wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, w tym uzyskanie pozwolenia od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Wałbrzychu na prowadzenie prac w II strefie ochrony konserwatorskiej; 2) wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych o planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389); 3) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań (w tym opinii i ekspertyz) wymaganych obowiązującym prawem warunkujących uzyskanie zgody na realizację robót; 4) nieodpłatne uzyskanie z Referatu Architektury Urzędu Miasta w Dzierżoniowie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; 5) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 6) uzyskanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych; 7) uzyskanie warunków przyłączenia oświetlenia ulicznego; 8) wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i projektów stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na ich wprowadzenie; 9) uzyskanie uzgodnienia projektu z DSDiK we Wrocławiu w związku z włączeniem się do ulicy Bielawskiej i ulicy Daszyńskiego; 10) wykonanie niezbędnych badań geologicznych dla potrzeb ustalenia nośności podbudowy i jej wykorzystania pod nawierzchnię SMA; 11) uzyskanie zgody na wycinkę drzew. 3. Należy sporządzić niezbędną ilość egzemplarzy projektu budowlanego w celu przekazania ich odpowiednim instytucjom oraz dostarczyć Zamawiającemu: 1) projekt budowlany remontu ulicy – 3 egzemplarze, 2) projekt budowlany przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo – 4 egzemplarze, 3) projekt wykonawczy – 3 egzemplarze, 4) projekt wykonawczy przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo –4 egzemplarze, 5) projekt tymczasowej organizacji ruchu (dla drogi gminnej) – 3 egzemplarze, 6) projekt stałej organizacji ruchu (dla drogi gminnej) – 3 egzemplarze, 7) projekt tymczasowej organizacji ruchu (dla drogi wojewódzkiej) – 3 egzemplarze, 8) projekt stałej organizacji ruchu (dla drogi wojewódzkiej) – 3 egzemplarze, 9) przedmiary robót - remont ulicy – 1 egzemplarz z podziałem na branże, 10) kosztorys inwestorski remontu ulicy – 1 egzemplarz z podziałem na branże, 11) kosztorys inwestorski przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo – 1 egzemplarz, 12) przedmiar robót przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo – 1 egzemplarz, 13) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egzemplarze. Ponadto należy przekazać Zamawiającemu w/w dokumentację w formie elektronicznej PDF w jednym egzemplarzu. 4. Zakres rzeczowy projektu budowlanego obejmuje: 1) wymianę nawierzchni jezdni na SMA, wymianę podbudowy. Nośność po remoncie 100KN/oś, wymianę krawężników na kamienne z wykorzystaniem istniejących, 2) przewidzenie możliwości korzystania z ulicy przez rowerzystów poprzez oznakowanie poziome i pionowe, 3) wymianę nawierzchni chodników na kostkę betonową i wymianę obrzeży, 4) budowę zatok parkingowych, 5) budowę zatok autobusowych wraz z wiatami, 6) wykonanie zjazdów z posesji, 7) przebudowę istniejącego skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą Daszyńskiego na skrzyżowanie typu rondo, 8) budowę oświetlenia ulicznego z okablowaniem. Oprawy oświetleniowe typu LED, 9) regulację studni kanalizacji deszczowej wraz z wymianą włazów, regulację istniejących wpustów deszczowych oraz budowę dodatkowych wpustów dla prawidłowego odwodnienia ulicy, 10) remont placu manewrowego przed Komendą Powiatową PSP, 11) przebudowę terenów zielonych. 5. Ponadto remont ulicy Piłsudskiego należy dostosować do posiadanego przez Gminę projektu przeniesienia Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamawiający przekazuje w/w projekt do celów poglądowych, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 00.00.00.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
15.06.2014r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie dotyczy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykazać w załączniku nr 4 do SIWZ wykonane główne usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów o wykonaniu minimum 2 projektów budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg o powierzchni minimum 6000 m² każda z nich, określających czy usługi te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły “spełnia-nie spełnia”.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykazać w załączniku nr 5 do SIWZ osoby posiadające uprawnienia do projektowania w specjalności: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami oraz złożenie oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia - poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr 5 do SIWZ Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły “spełnia-nie spełnia”.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.um.dzierzoniow.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoOTYyOCwxLDAp

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Informacje o obowiązkowej rejestracji na platformie licytacyjnej. Dotyczy wykonawców nie zarejestrowanych na platformie licytacyjnej. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie. Obowiązek rejestracji obejmuje zarówno zamawiających, jak i wykonawców przy czym: wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. Wszelkie informacje podawane w toku rejestracji można w każdej chwili zmienić, korzystając ze znajdującej się po lewej stronie ekranu zakładki ustawienia konta. System nie pozwala na zarejestrowanie się jednocześnie zarówno jako zamawiający, jak i wykonawca, w ramach jednego konta. W przypadku konieczności zmiany statusu podmiotu zarejestrowanego, prosimy o dokonanie ponownej rejestracji z odmiennie zaznaczonym polem rola. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że oznaczenie wpisane w polu LOGIN musi być unikatowe. W przypadku wpisania przez Państwa LOGINU już wcześniej zarejestrowanego w systemie, zostaniecie Państwo poinformowani o tym fakcie i poproszeni o wprowadzenie innego oznaczenia. Wszystkie pozostałe pola, w tym hasło i e-mail mogą powtarzać się w systemie. Po wpisaniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk zarejestruj. Spowoduje to wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. W celu zakończenia procesu rejestracji, należy nacisnąć na podany w wiadomości link aktywacyjny. Licytacja będzie prowadzona na bazie platformy UZP pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja elektroniczna na wykonanie dokumentacji projektowej, będzie licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie 30 minut od momentu jej otwarcia. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia . 6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000,00 zł 7.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8.Zamawiający określił kwotę wywoławczą : 190 956,00 zł brutto 9.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 10.Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-10-09 12:39:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Dzierżoniów, ul Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko A - Informacja

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-10-16 12:40:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-10-16 13:10:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

w załączniku nr 2 znajdującym się na stornie zmawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła