Licytacja L-217-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-217-2009 - nazwa

Dane zamawiającego

Beata Zamawiający, BIW "KONCEPT" Sp. z o.o.
Racławicka 56
30-017, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

qqqq

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-12 12:11:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

ppp

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

pp

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

popo

IV. Minimalna wysokość postąpienia

11.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-20 10:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

qq

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

qq

VIII. Termin związania ofertą

qq.

IX. Termin wykonania zamówienia

qq.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

qq

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

qq

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-20 10:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-26 12:11:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-24 10:22:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła