Licytacja L-22-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-22-2009 - żadna

Dane zamawiającego

Ja, Żadna
Żadna 0
00-000, Żadne

Numer ogłoszenia w BZP:

12435

Termin otwarcia licytacji:

2009-01-30 09:45:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

nic

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

nic

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

nic

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-01-29 13:45:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nic

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

nic

VIII. Termin związania ofertą

nic.

IX. Termin wykonania zamówienia

nic.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nic

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.nic.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

nic

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

nic

Informacje o wadium:

nic

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-01-29 13:45:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-01-31 09:45:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła