Licytacja L-22-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-22-2011 - Dostawa papieru

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gminnnnn, ORKA
Adres pocztowy: Znana 1
Miejscowość: Odrzywół, Kod pocztowy: 00-950
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

4324

Termin otwarcia licytacji:

2011-02-25 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Papier +++...
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 12.34.56.78-9
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
11.11.2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

www.gmina.pl

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

aaaa bbbb cccc

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Terminy kolejnych etapów:

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-03-18 11:15:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Gmina xxx

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-02-25 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-02-25 15:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy ...

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła