Licytacja L-220-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-220-2009 - sadfsa

Dane zamawiającego

nazwa usera, org
ul nrdom m. 12
00-001, miasto

Numer ogłoszenia w BZP:

swsdf

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-23 10:32:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

sdafds

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

adsf

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

asfd

IV. Minimalna wysokość postąpienia

433.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-23 10:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

dsafsd

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

sdaf

VIII. Termin związania ofertą

sfad.

IX. Termin wykonania zamówienia

fdsadfs.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

fdsaf

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

sfasd

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

sdf

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

sadf

Informacje o wadium:

sdfasd

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-23 10:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-24 10:31:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-23 10:29:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła