Licytacja L-222-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-222-2013 - KP

I. Dane zamawiającego

Nazwa: JA, KWP
Adres pocztowy: Lompy 19
Miejscowość: katowice, Kod pocztowy: 40-352
Tel.: 668225848, Faks: 668225848
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

111

Termin otwarcia licytacji:

2013-10-20 13:15:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
KP
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Tak
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
LKKL;LKWS
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 12.34.56.78-9
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
13-12-2013

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
BRAK WADIUM

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

26-10-2013

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

ASQS

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

SQQS

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-10-24 13:15:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Katowice

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-10-20 13:15:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-10-22 13:45:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

BRAK

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

LKLKL;

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

NKKMLKJL

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła