Licytacja L-225-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-225-2009 - 200 komputerów typu PC 7

Dane zamawiającego

Beata Zamawiający, BIW "KONCEPT" Sp. z o.o.
Racławicka 56
30-017, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

1010/1010

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-23 11:02:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

aa

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

ss

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ss

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-20 11:03:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

qq

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

aa

VIII. Termin związania ofertą

60 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

4 miesiące.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

aa

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ss

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

ss

Informacje o wadium:

brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-20 11:03:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-24 15:03:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-07 11:06:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła