Licytacja L-227-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-227-2009 - asdf

Dane zamawiającego

asd, asd
asd asd m. asd
00-000, asd

Numer ogłoszenia w BZP:

dfgh

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-23 11:36:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

sdfg

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

sdfg

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

sdf

IV. Minimalna wysokość postąpienia

121.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-23 11:27:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

sdf

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

sdf

VIII. Termin związania ofertą

d.

IX. Termin wykonania zamówienia

sdf.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

sd

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

sdf

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

dd

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

dd

Informacje o wadium:

dsf

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-23 11:27:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-24 11:27:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-23 11:33:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła