Licytacja L-227-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-227-2013 - Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: FR, Ministerstwo Finansów
Adres pocztowy: Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-916
Tel.: 22 694-48-04, Faks: 22 694-58-90
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

x

Termin otwarcia licytacji:

2013-12-09 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem i przemieszczeniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego nowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek. 1. Toner do kserokopiarki Canon IRAC 2020i – czarny – szt. 10; 2. Toner do kserokopiarki Canon IRAC 2020i – żółty – szt. 4; 3. Toner do kserokopiarki Canon IRAC 2020i – cyan – szt. 4; 4. Toner do kserokopiarki Canon IRAC 2020i – magenta – szt. 4; 5. Toner do kserokopiarki HP LaserJet M2727 nfs (Q7553X) – szt. 11
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.10-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Termin wykonania:14 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.mf.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. z Platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://demo.licytacje.uzp.gov.pl Wykonawca powinien dokonać rejestracji przed wysłaniem Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji; 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, rejestruje się w systemie dostępnym na stronie http://demo.licytacje.uzp.gov.pl W terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca składając Wniosek o dopuszczenie go do udziału w licytacji podaje swój login; 3. w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie umieszczono przy rejestracji); 4. brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie http://demo.licytacje.uzp.gov.pl , w zakładce SAMOUCZEK. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Od Wykonawców, którzy będą brać udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie do udziału w licytacji zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia; 2. oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą; 3. w toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie; 4. oferta złożona przez Wykonawcę musi być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. System umożliwia składanie wyłącznie postąpień o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Sposób podawania kwoty – kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 102.50 obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające; 5. w trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w tej licytacji, a także cenach złożonych przez nich ofert. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 6. w trakcie licytacji obowiązuje czas podawany na stronie Platformy licytacji elektronicznych UZP; 7. zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia; 8. licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 14 000.00 zł;

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-12-05 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Przemyslaw.Dobrowolski@mofnet.gov.pl lub pisemnie na adres: Ministerstwo Finansów 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, Departament Finansów Resortu, pok. 1326.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-12-09 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-12-09 10:20:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Termin realizacji zamówienia – do 14 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na Produkty na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru. Wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca. 3. W przypadku wystąpienia awarii/wady/usterki Produktu, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy, oryginalny, wolny od wad, w terminie 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 4. W przypadku wymiany Produktu na nowy wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia i uruchomienia prawidłowego Produktu, co zostanie potwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru. 5. Każdy nowy Produkt musi być o takich samych parametrach i standardach lub innych uzgodnionych z Zamawiającym, ale o nie gorszym standardzie i pożądanej funkcjonalności przez Zamawiającego. 6. Materiały muszą być fabrycznie nowe, w szczególności nieużywane i nieregenerowane, nienaprawiane. 7. Materiały nie mogą naruszać patentów producentów kserokopiarek, do których są przeznaczone.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej ilości wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą zostać sporządzone w języku polskim i przekazane drogą elektroniczną. 2. Skan Załącznika Nr 1 L.E.<14 000 euro - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy przesłać na adres Zamawiającego: Przemyslaw.Dobrowolski@mofnet.gov.pl lub formie pisemnej - Ministerstwo Finansów Departament Finansów Resortu ul. Świętokrzyska 12, 00- 916 Warszawa, pok. 1326 W temacie wiadomości należy wpisać „Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek”. Wykonawca może złożyć Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na formularzu sporządzonych przez siebie pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie, co najmniej treści formularza sporządzonego przez Zamawiającego i nie będzie z nią sprzeczna; 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy opieczętować /pieczęć powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy/ oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy, w przypadku nieczytelnego podpisu należy opatrzyć go pieczątką imienną zawierającą co najmniej imię i nazwisko osoby składającej podpis. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wskazane we właściwym dla Wykonawcy rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania ww. dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć do wniosku skan pełnomocnictwa; 4. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy - obowiązuje czas Zamawiającego (na komputerze, na adres, którego przesyłane są dokumenty pokazywany jest czas jednakowy dla wszystkich jednostek pracujących w sieci ministerstwa). 5. Wszystkie załączniki dostępne są na stronie Zamawiającego pod adresem: www.mf.gov.pl; 6. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Przemysław Dobrowolski - tel. 22 694-48-04, e-mail: Przemyslaw.Dobrowolski@mofnet.gov.pl; 7. Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu należy kierować e-mailem do osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami (z podaniem nazwy postępowania w temacie wiadomości); 8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują e-mailem (skany dokumentów w formacie pdf); 9. Bezpośrednio po zakończeniu licytacji na stronie Platformy licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych - wersja demo, zakładka Ogłoszenie, pod adresem http://demo.licytacje.uzp.gov.pl zostanie podana nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 11. Informacyjnie: - wersja demo nie jest obwarowana wymogami, które dotyczą postępowań przekraczających równowartość kwoty obligującej do zastosowania ustawy Pzp i są przeprowadzane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl - czas pracy w Ministerstwie Finansów, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15. - zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr POPT.02.02.00-00-322/13 pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Jednostki odpowiedzialnej za weryfikację zasady dodatkowości w latach 2011-2013” Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła