Licytacja L-229-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-229-2009 - Dostawa papieru kserograficznego

Dane zamawiającego

Grzegorz Święch, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Komandorska 118 m. 120
53-345, Wrocław

Numer ogłoszenia w BZP:

KKG/4/2009/1

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-26 15:15:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Papier kserograficzny klasy B o parametrach nie gorszych niż: gramatura 80+/-3 g/m2, białość CIE 160+/-2,5. 1. Format A4 w ilości 10 000 ryz. 2. Format A3 w ilości 50 ryz.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania dotyczące urządzeń teleinformatycznych: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na niniejszej platformie (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: - wpłyną mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do postępowania, - w trakcie licytacji elektronicznej nie została złożona oferta (postąpienie) przez co najmniej jednego wykonawcę

IV. Minimalna wysokość postąpienia

150.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-26 15:05:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1. PZP. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od zakończenia licytacji.

IX. Termin wykonania zamówienia

14 dni od dnia podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.stronatestowa.pl/zampub

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

1. Koszty dostawy wliczone są w całkowity koszt realizacji zamówienia. 2. Dostawa nastąpi w godzinach 9:00-13:00 pod adres zamawiającego. 3. Zamawiający udostępni pomieszczenia magazynowe do składowania dostarczonego towaru. 4. Wykonawca zapewnia, że towar dostarczony pozbawiony jest wad.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Wadium nie jest wymagane

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-26 15:05:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-26 15:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-26 15:17:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła