Licytacja L-229-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-229-2013 - Budowa Kanalizacji sanitarnej w Bolszewie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Karol, consult
Adres pocztowy: Armii Krajowej 119/121
Miejscowość: Sopot, Kod pocztowy: 81-445
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

423

Termin otwarcia licytacji:

2013-12-13 17:35:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Kanalizacji sanitarnej w Bolszewie
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie na terenie Gminy Wejherowo realizowana w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w obrębie ulic Strażackiej, Zamostnej i Leśnej w miejscowości Bolszewo”. 2. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ wraz z uszczegółowieniem dokumentacji projektowej stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.11.12.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Do dnia 30.09.2014 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł słownie sto tysięcy złotych 00/100.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

10

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.wejherowo.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Posiadanie ważnego podpisu elektronicznego

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W trakcie licytacji Wykonawca podaje ryczałtową cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Opisem Warunków Uczestnictwa w Licytacji oraz w projekcie umowy z załącznikami. Wszelkie ryzyko obciąża Wykonawcę i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. Zaproponowana przez niego cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-12-13 17:25:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

sisiedziba Zamawiającego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-12-13 17:35:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-12-13 17:50:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W trakcie licytacji Wykonawca podaje ryczałtową cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Opisem Warunków Uczestnictwa w Licytacji oraz w projekcie umowy z załącznikami. Wszelkie ryzyko obciąża Wykonawcę i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. Zaproponowana przez niego cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

załacznik do specyfikacji

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła