Licytacja L-23-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-23-2010 - Wykonanie równania dróg gruntowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Marek Wodawski, Urząd Gminy Włoszakowice
Adres pocztowy: Kurpińskiego 29
Miejscowość: Włoszakowice, Kod pocztowy: 64-140
Tel.: 655252999, Faks: 655370106
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

1111

Termin otwarcia licytacji:

2010-02-24 08:27:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie równania dróg gruntowych
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest : “ Równanie dróg gruntowych wraz z zawałowaniem na terenie gminy Włoszakowice – 2010 r” Kod CPV 45.23.32.20-7 2. Termin realizacji przedmiotu umowy – do 31.12.2010 r. 3. Zakres zamówienia obejmuje : Zamawiający powierza Wykonawca przyjmuje do wykonania równanie dróg gruntowych na terenie gminy Włoszakowice za pomocą równiarki samojezdnej wraz z zawałowaniem walcem samojezdnym w terminach określonych przez Zamawiającego. Zakres robót oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także : 1) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót, 2) ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.32.20-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
do 31.12.2010 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1.Każdy wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł. (słownie : jeden tysiąc zł.) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach nr 498661000920010000350001 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie : poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginałów odpowiednich dokumentów w Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach, ul. K. Kurpińskiego 29. Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz pokwitowaniem złożenia oryginału należy dołączyć do oferty. 5. Z treści gwarancji ( poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego ( upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny ( z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do terminu złożenia ofert znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli : 1) upłynął termin związania z ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia, 10. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy : 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona, 11. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca : 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 12. Wadium wniesione pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
sdfghjkhgfdsdfghj

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
sderfgtyhu

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.wloszakowice.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający powinien również pamiętać o konieczności zamieszczenia w tym polu informacji o tym, iż wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na niniejszej platformie (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna 2. Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 zł. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto 10. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-02-23 08:25:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZDG Włoszakowice

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-02-24 08:27:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-02-24 08:27:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

informacje o zabezpieczeniu

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą zawarte są w załączonym ogólnym wzorze umowy zawartym w Załączniku nr 5 dostępnym na stronie Zamawiającego pod adresem: www.biuletyn.mon.gov.pl/?idstrona=43

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła