Licytacja L-231-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-231-2009 - reg

Dane zamawiającego

Mateusz , Prezentacja
Prezentacyjna 0
00-000, Prezentów

Numer ogłoszenia w BZP:

we

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-27 09:41:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

eg

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

reg

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ge

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.03 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-27 09:34:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

d

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

s

VIII. Termin związania ofertą

s.

IX. Termin wykonania zamówienia

s.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

s

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

s

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ss

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

s

Informacje o wadium:

ss

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-27 09:34:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-29 09:28:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-27 09:29:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła