Licytacja L-233-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-233-2013 - dostawa kompów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: agnieszka, agnieszka
Adres pocztowy: klonowa 11
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 11-222
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

L-233-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-12-13 18:18:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa kompów
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiot zamówienia dostawa kompów
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.44.44.44-4
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12 miesięcy od daty podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
ffff

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadzczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożónego oswiadzcenia według formuły spełnia/ nie spełnia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadzczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożónego oswiadzcenia według formuły spełnia/ nie spełnia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadzczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożónego oswiadzcenia według formuły spełnia/ nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadzczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożónego oswiadzcenia według formuły spełnia/ nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadzczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożónego oswiadzcenia według formuły spełnia/ nie spełnia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

5 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.olo.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

rrrr

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

rrrr

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-12-15 18:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

rrrrr

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-12-13 18:18:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-12-13 20:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

rrr

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

rrrr

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

rrr

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła