Licytacja L-234-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-234-2009 - Odkomarzanie metodą agrolotniczą

Dane zamawiającego

dddd, ssssssss
fffffffffffff 44
51-163, fffffffffffff

Numer ogłoszenia w BZP:

gggg

Termin otwarcia licytacji:

2011-09-23 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje: a) wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu dezynsekcji Pól Irygacyjnych we Wrocławiu samolotem przeznaczonym do oprysków agrolotniczych na powierzchni 1000 ha, b) wykonywanie zabiegów preparatami chemicznymi zwalczającymi postacie dorosłe komarów oraz preparatami biologicznymi (których składnikiem aktywnym jest czynnik biologiczny) wykorzystywanymi do likwidacji larw komarów, które spełniają następujące warunki: - posiadają aktualny termin ważności, - posiadają odpowiednie wymagane zezwolenia lub atesty, uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu, o porównywalnej skuteczności, bezpieczny dla środowiska, których metabolity na skutek biotransformacji nie są szkodliwe dla organizmów wodnych i niektórych lądowych bezkręgowców (np. pszczół). c) zapewnienie i dostarczenie całości materiałów i środków (preparaty owadobójcze, woda i in.) niezbędnych do realizacji umowy na swój koszt i ryzyko, własnym transportem, d) wywiezienie odpadów powstałych w wyniku wykonania przedmiotu niniejszej umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, e) wykonanie oprysków ściśle w terminie (dniach i godzinach) uzgodnionym z koordynatorem reprezentującym Zamawiającego, z uwagi na konieczność zsynchronizowania prac i ostrzeżenia mieszkańców Wrocławia, f) wykonanie dezynsekcji środkiem o stężeniu zalecanym w monitoringu środowiska, g) zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt podczas wykonywania zabiegów odkomarzania, h) pełną dyspozycyjność Wykonawcy w okresie występowania komarów, i) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producenta środka chemicznego.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania nie później niż na dzień przed terminem otwarci licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na usługę odkomarzania będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10 zł. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za odkomarzanie 1 ha = 500 zł/brutto. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-30 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 2. posiadają uprawnienia do wykonywania usług agrolotnicznych (Ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. – Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z póżn. zm.); 3. posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej dwóch usług polegających na przeprowadzeniu dezynsekcji metodą agrolotniczą, na łączną kwotę o wartości minimum 50.000,00 zł brutto dla obu usług; 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu takich osób tj. co najmniej dwoma osobami z których jedna osoba posiada uprawnienia lotnicze (Ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. – Dz.U. Nr 130, poz. 1112 z póź.zm.) oraz jedna ukończyła szkolenie z zakresu stosowania i nabywania środków ochrony roślin; 5. dysponują potencjałem technicznym lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu potencjału technicznego tj. minimum 1 samochodem osobowym oraz 1 samolotem lub 1 helikopterem; 2) Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

A) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenie i dokumenty: - w formie oryginału: 1. oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzonej imienną pieczątką i własnoręcznym podpisem: (§ 4.1. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane): 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby). 3. aktualny certyfikat usług lotniczych; 4. wykaz wykonanych z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej dwóch usług, polegających na przeprowadzeniu dezynsekcji metodą agrolotniczą, na łączną kwotę o wartości minimum 50.000,00 zł brutto dla obu usług; 5. dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 4 powyżej, zostały wykonane należycie; 6. wykaz co najmniej dwóch osób, którymi Wykonawca dysponuje lub w oparciu o pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego będzie dysponował, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień) niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu powierzonych im czynności. W wykazie należy wskazać co najmniej jedną osobę, która posiada uprawnienia lotnicze oraz jedną osobę, która ukończyła szkolenie z zakresu stosowania i nabywania środków ochrony roślin; 7. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 6 powyżej, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 8. aktualny dokument potwierdzający, że osoba, która będzie wykonywała zamówienie (pilot) posiada uprawnienia lotnicze, 9. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca tj. co najmniej 1 samochodu osobowego, 1 samolotu lub 1 helikoptera; 10. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 9 powyżej, Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. B) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie – dokument wymieniony w pkt A)2 SIWZ. 4. Oświadczenie wymienione w pkt A)1 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub każdego z Wykonawców). 5. Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć jako wspólne dla nich wszystkich dokumenty wymienione w pkt A)3-A)10. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie: a) odrębnie – warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, b) łącznie - posiadane przez Wykonawców doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. C) Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006r. nr 87, poz. 605 ze zmianami). 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt A)2 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt C)1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Dokumenty napisane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od zakończenia licytacji..

IX. Termin wykonania zamówienia

od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2009r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.um.wroc.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Pełna treść projektu umowy znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA : Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za 1 ha odkomarzanego terenu pól irygacyjnych. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Gabriela Nowak-Piechota.

Informacje o wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w obcej, wymienialnej walucie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości przez cały okres związania ofertą (30 dni), uwzględniając wahania kursu walut.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-30 10:00:00

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2011-09-23 10:06:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2011-09-23 10:24:00

Termin zakończenia: 2011-09-23 10:30:00

Etap 3:

Termin rozpoczęcia: 2011-09-23 10:48:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2011-09-27 12:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2011-09-17 08:18:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła