Licytacja L-235-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-235-2013 - dostawa zebry do zoo

I. Dane zamawiającego

Nazwa: 123, Kasia
Adres pocztowy: eretretr etretretr m. etretretr
Miejscowość: dfggsdfgdf, Kod pocztowy: 05-300
Tel.: 12143434, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

L-235-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-12-13 18:25:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa zebry do zoo
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
dostarczenie zebry do zoo
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 55.55.55.55-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
24h

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
brak

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
gjhyjgh

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
jghjgh

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
jghjghgh

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
jghjgh

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
jghjghjgh

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

5try5try

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

trytrytry

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

trytrytry

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

tryytrtry

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 EUR

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-12-16 18:25:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

dfgghdf

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-12-13 18:25:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-12-13 18:45:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

trtruy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

turtur

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

turturtur

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła