Licytacja L-237-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-237-2013 - Dostawa paliw płynnych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Karol, consult
Adres pocztowy: Armii Krajowej 119/121
Miejscowość: Sopot, Kod pocztowy: 81-445
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

L-237-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-12-13 18:31:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa paliw płynnych
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 31.12.2014

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
-

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

-

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

10

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

-

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

-

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

-

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-12-14 18:31:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

-

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-12-13 18:31:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-12-13 18:50:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

-

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

-

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

-

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła