Licytacja L-238-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-238-2013 - DOSTAWA KONIA

I. Dane zamawiającego

Nazwa: 123, Kasia
Adres pocztowy: eretretr etretretr m. etretretr
Miejscowość: dfggsdfgdf, Kod pocztowy: 05-300
Tel.: 12143434, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

L-238-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-12-13 18:48:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA KONIA
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
DFGGDFGDFGDF
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 99.99.99.99-9
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12H DOSTARECZENIE KONIE DO STAJNI

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
BRAK

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
TUYTUY

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
UT6REUY

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ETURYEURY

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
HHJGHJGHGHJ

Termin związania ofertą

12 ;KGSDFI;OLGDF

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

IUYIUYIUY

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

UYIUYIUYI

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 UAH

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-12-13 18:50:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

GHFGHFGHF

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-12-13 18:48:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-12-13 20:38:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

UYIUYIUY

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

IUYIUY

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

IUYIUYUY

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła