Licytacja L-239-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-239-2013 - pierniczki

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Wydział Zamówień Publicznych , Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-150
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

11

Termin otwarcia licytacji:

2013-12-16 10:38:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
pierniczki
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
pierniczki - dużo i dobre !!!
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 66.69.99.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
14 dni kalendarzowych

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
brak

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
degustacja

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zaakceptowanie smaku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

Inne niewymienione dokumenty

świadectwo urodzenia i zaświadczenie o bierzmowaniu

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

134 lata

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.policja.waw.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aaa

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

sposób tradycyjny

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2013-12-16 10:45:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2013-12-16 10:50:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-12-16 10:37:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

111

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-12-16 10:38:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-12-18 10:50:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

88

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

88

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła