Licytacja L-24-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-24-2009 - Test licytacji

Dane zamawiającego

Bartosz Kazimirowicz, Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Grunwaldzka 15
35-959, Rzeszów

Numer ogłoszenia w BZP:

434343

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-10 10:35:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

test 1 - 15 szt. test 2 - 25 szt.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Dobre komputery

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Trzeba postępować prawidłowo

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-05 10:35:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunek1 Warunek2 Warunek3 Warunek4

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Dokument 1 Dokument 2

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

14 dni od podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.rzeszów.uw.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

paragraf 1 paragraf2 paragrf3

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-05 10:35:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-02 10:46:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła