Licytacja L-24-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-24-2010 - sprzęt komputerowy

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Marek Wodawski, Urząd Gminy Włoszakowice
Adres pocztowy: Kurpińskiego 29
Miejscowość: Włoszakowice, Kod pocztowy: 64-140
Tel.: 655252999, Faks: 655370106
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

3333333333

Termin otwarcia licytacji:

2010-02-11 08:52:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sprzęt komputerowy
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
notebook ABC1234
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 27.56.43.45-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
28 luty 2010

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
informacja o wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

10 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.wloszakowice.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej*

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-02-12 08:48:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

UG Włoszakowice

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-02-11 08:52:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-02-12 08:52:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy*

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do...

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła