Licytacja L-24-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-24-2012 - Dostawa kopert.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZUS Oddział w Chrzanowie, ZUS Oddział w Chrzanowie
Adres pocztowy: Oświęcimska 14
Miejscowość: Chrzanów, Kod pocztowy: 32-500
Tel.: 32 6245462, Faks: 32 3181194
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

1010

Termin otwarcia licytacji:

2012-03-12 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kopert.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
KOPERTY DL: - wymiary: 110 mm x 220 mm, - samoklejące (SK) z okienkiem, - okienko o wymiarach 45 mm x 90 mm (20 mm od prawej krawędzi koperty, 15 mm od dolnej krawędzi koperty), - poddruk granatowy, - gramatura 75 g/m², - papier biały offsetowy. 590.000 szt.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.92.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31.12.2012 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych poniżej: 1)zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego (m. in. wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia, modyfikacji parametrów kopert ze względu na potrzeby Zamawiającego); 2)z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które uniemożliwiają realizację umowy; 3)ze względu na zmianę obowiązujących przepisów zrealizowanie zamówienia lub jego części nie będzie możliwe; 4)konieczności zmiany sposobu i organizacji wykonania zamówienia; 5)wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania zamówienia; 6)siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (w tym katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, niektóre zaburzenia życia zbiorowego np. zamieszki); 7)katastrofy budowlanej; 8)pożaru; 9) epidemii; 10) zmiany obowiązujących przepisów prawa (m. in. stawek podatku VAT); 11) rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. gdy część ta okaże się zbędna dla wykonania zamówienia);

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania techniczne urządzeń informatyczych, umożliwiających korzystanie z systemu: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie http://licytacje.kropka.uzp.gov.pl(jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk „lista postąpień” (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk „złóż postąpienie”. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk „złóż”. Podkreślenia wymaga, że system nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Podkreślenia wymaga, że system dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy).

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-02-29 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZUS Oddział w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-03-12 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-03-12 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2 % wartości umowy brutto

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy Umowa Nr ……………………………………………. W dniu ............................ w Chrzanowie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów, NIP 628-19-43-793, REGON 000017756-00055 reprezentowanym przez: Dyrektora Oddziału – ......................................... zwanym dalej Zamawiającym, a .............................................................................................................................wpisanym(ą) do Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) prowadzonego przez ...................................................... pod numerem ....................... posiadającym NIP .........................................................., REGON............................................., reprezentowanym przez: 1. .......................................................... 2. .......................................................... zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. § 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw kopert o parametrach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stosownie do potrzeb Zamawiającego. Przez dostawę strony rozumieją dostarczenie kopert do siedziby Zamawiającego w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, w godzinach 7.00 – 12.00 od poniedziałku do piątku, rozładunek i złożenie kopert w pomieszczeniu wskazanym przez pracownika Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy kopert o poddruku granatowym uniemożliwiającym odczytanie „pod światło” treści przesyłanych w kopertach dokumentów. 3. Dostawy kopert będą realizowane jeden raz w miesiącu w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 4. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu kopert objętych przedmiotem zamówienia o parametrach innych niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie dokona odbioru zamówienia. W takim przypadku, jak i w przypadku dostarczenia Zamawiającemu wadliwych kopert (np. uszkodzonych) Wykonawca ma obowiązek wymienić koperty na koperty wolne od wad w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego. 5. Określone przez Zamawiającego w „Formularzu cenowym” ilości kopert są szacunkowe i w związku z tym Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu z tytułu niezrealizowania dostawy w całości. § 3 1. Wartość umowy wynosi .............................. zł z podatkiem VAT (słownie: .................................................................................................................. złotych). 2. Ceny określone w „Formularzu cenowym” nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. W ceny wliczone są wszelkie koszty realizacji zamówienia. § 4 1. Faktury VAT wystawiane będą na: NIP 521-301-72-28, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5, Oddział w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów. Faktury VAT będą dostarczane na adres Oddziału do Chrzanowa. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w fakturze VAT, a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że właściwy jest termin określony w umowie. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane pod warunkiem zrealizowania w całości częściowego zamówienia tj. po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego i nie zgłoszeniu przez Zamawiającego reklamacji. 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki w uregulowaniu płatności. § 5 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3 % wartości z podatkiem VAT częściowego zamówienia za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia. 2. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % wartości z podatkiem VAT umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Kary umowne określone w ust. 1 i ust. 2 będą potrącane z faktury VAT, a w przypadku braku możliwości potrącenia będą dochodzone na zasadach ogólnych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. § 6 1. Umowa została zawarta na okres 1.01.2012 r. – 31.12.2012 r. 2. W razie nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiający, niezależnie od uprawnień określonych w § 5 niniejszej umowy, zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy. 3. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe w stosunku do Wykonawcy; 2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy. § 7 Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy osobami uprawnionymi do kontaktów są: - ze strony Zamawiającego: ........................................................................................................ - ze strony Wykonawcy: ............................................................................................................ . § 8 1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 2. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje. § 9 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, z którymi zapoznał się w związku z realizacją umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za jej naruszenie wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. § 10 W razie wystąpienia sporu związanego z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać go na drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia każda ze stron może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. § 11 Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. § 12 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych poniżej: 1) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego (m. in. wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia); 2) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które uniemożliwiają realizację umowy; 3) ze względu na zmianę obowiązujących przepisów zrealizowanie zamówienia lub jego części nie będzie możliwe; 4) konieczności zmiany sposobu i organizacji wykonania zamówienia; 5) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania zamówienia; 6) siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (w tym katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, niektóre zaburzenia życia zbiorowego np. zamieszki); 7) katastrofy budowlanej; 8) pożaru; 9) epidemii; 10) zmiany obowiązujących przepisów prawa (m. in. stawek podatku VAT); 11) rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. gdy część ta okaże się zbędna dla wykonania zamówienia); 12) zlecenia części zamówienia podwykonawcom, innym niż wykazani w niniejszej umowie, jeżeli m. in. wystąpiły przypadki losowe uniemożliwiające wykonywanie umowy przez dotychczasowych podwykonawców (o ile taki przypadek będzie zachodził); 13) zmian korzystnych i neutralnych dla Zamawiającego. 3. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może składać wnioski i propozycje zmiany sposobu wykonania zamówienia, które : 1) zmniejszą koszty, 2) poprawią jakość dostawy, 3) w inny sposób dostarczą zamawiającemu pożytku. 4. Zmiany umowy mogą nastąpić przy zachowaniu poniższych warunków: 1) zainicjowania zmiany treści umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę poprzez złożenie pisemnego wniosku w sprawie proponowanej zmiany; 2) akceptacji zmiany przez drugą stronę umowy; 3) podpisania aneksu do umowy. 5. Nie będzie traktowane jako zmiana umowy: 1) zmiana osób realizujących umowę ze strony Zamawiającego i Wykonawcy - w tym przypadku strony zobowiązują się do stosownego powiadomienia drugiej strony na piśmie o zmianach; 2) zmiany teleadresowe Zamawiającego i Wykonawcy, a także Centrali ZUS w Warszawie - w tym przypadku strony zobowiązują się do stosownego powiadomienia drugiej strony na piśmie o zmianach. § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy: 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych; 2) kodeksu cywilnego. § 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła