Licytacja L-241-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-241-2009 - L1

Dane zamawiającego

Dariusz Nowak, Zakład Ogólnobudowlany - Stolarstwo Eksport Import Dariusz Nowak
Mielżyńskich 12
64-100, Leszno

Numer ogłoszenia w BZP:

123456

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-18 16:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest testowa licytacja

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

wymagania jak na platformie

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja trwa godzinę. Powodzenia :)

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-12 15:54:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

22.1

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

22.1

VIII. Termin związania ofertą

30.

IX. Termin wykonania zamówienia

14 dni od daty podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

5% wartości umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.muzeumlotnictwa.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

par. 1 par. 2 par. 3

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

nd

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-12 15:54:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-05-18 17:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-12 15:56:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła