Licytacja L-243-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-243-2009 - Dostawa materiałów biurowych do ZIS w Krakowie

Dane zamawiającego

Agnieszka Szczechowicz-Pierko, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Walerego Sławka 10
30-633, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

132146-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-18 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów biurowych do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Na zakres zamówienia składają się m.in. takie materiały biurowe jak długopisy, cienkopisy, ołówki, pióra, pisaki, dziurkacze, gumki do mazania, kleje w sztyfcie, kalkulatory, koperty, linijki, notesy, zeszyty, pinezki, płyty CD i DVD, segregatory, papier do drukarek i telefaksów, spinacze, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek (w tym urządzeń wielofunkcyjnych). Szczegółowe zestawienia jakościowe i ilościowe zamawianych materiałów biurowych określa załącznik nr 6 i 7 do ogłoszenia. Szacunkowe ilości materiałów biurowych podane w niniejszej SIWZ, nie mogą być przedmiotem roszczeń ze strony Wykonawcy, określają one jedynie skalę zamówienia i przybliżone wielkości wymaganego asortymentu. 2. Miejsce dostawy każdorazowej partii materiałów biurowych: Dział Administracji i Spraw Pracowniczych ZIS, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 w Krakowie. 3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone tusze i tonery, licząc od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego danej partii materiałów biurowych. 4. W przypadku wystąpienia w wykazie materiałów biurowych nazwy producenta - materiały te można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi), z zastrzeżeniem, że w przypadku drukarek lub kserokopiarek (w tym urządzeń wielofunkcyjnych) posiadanych przez Zamawiającego nie może spowodować to utraty gwarancji na urządzenia. 5. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2010 r. (na podstawie zleceń upoważnionego pracownika działu administracji). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione materiały w następnym dniu roboczym po dniu od otrzymania zlecenia od Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych materiałów w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia o ich wadliwości. 8. Koszt dostawy zamówionych materiałów ponosi Wykonawca.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji elektronicznej winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 1.203.000,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 501. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 118.470 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 120 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN

IV. Minimalna wysokość postąpienia

120.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-12 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 upzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 upzp, a w szczególności wykażą, że: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia zrealizowali dostawę/dostawy materiałów biurowych o łącznej wartości co najmnajmniej 100.000,00 zł; 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają: polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych ww wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w punkcie poniżej

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 w związku z art. 44 upzp - wg załącznika nr 2, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie - wg załącznika nr 3

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IX. Termin wykonania zamówienia

31.05.2010.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zis.krakow.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Znak sprawy: 22/IV/2009/ZIS Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu......................... roku, pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez: mgr inż. Krzysztofa Kowala – Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków, posiadającego NIP: 6792988495 i REGON:120776650 zwanego dalej Zamawiającym a .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... reprezentowanym przez: ........................................................................................................... posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., zwanym dalej Wykonawcą. § 1 1. Zamawiający - zgodnie z ........................ Prawa zamówień publicznych - zleca, a Wykonawca – na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego i wynikiem licytacji elektronicznej zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Dostawa materiałów biurowych do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. 2. Zamawiający każdorazowo będzie określać w formie zleceń cząstkowych rodzaj materiałów, ilość oraz termin ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. § 2 Termin realizacji umowy: od dnia ......................... do dnia ......................... 2010 r. § 3 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione materiały w następnym dniu roboczym po dniu od otrzymania zlecenia od Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych materiałów w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia o ich wadliwości. 3. Koszt dostawy zamówionych materiałów ponosi Wykonawca. § 4 1. Wykonawca za dostarczone materiały otrzyma wynagrodzenie obliczone na podstawie cen jednostkowych brutto wyspecyfikowanych w Wykazie materiałów biurowych, stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 2. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty .................... zł brutto (słownie złotych: .................................). 3. Wynagrodzenie będzie przekazywane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze wystawionej po stwierdzeniu zrealizowania zamówienia, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 4. Fakturę za dostawy zrealizowane w grudniu 2009 r. Wykonawca złoży u Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2009 r. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Wykonawcy do dnia 31 grudnia 2009 r. 5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. § 5 1. Zamawiający ustanawia ................................ osobą nadzorującą realizację przedmiotu umowy. 2. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, osobą nadzorującą realizację przedmiotu umowy wyznaczy Kierownik Działu Administracji i Spraw Pracowniczych Zamawiającego. 3. Wykonawca ustanawia ……………………. osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy. § 6 1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: 1) Zamawiający w przypadku: a) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 Prawa zamówień publicznych – 10% łącznej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy, 2) Wykonawca w przypadku: a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% łącznej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy, b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - 2% wartości zlecenia, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w sposób opisany w § 3 ust. 1 umowy. c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zlecenia - 2% wartości zlecenia, za każdy dzień licząc od terminu określonego w sposób opisany w § 3 ust. 2 umowy. 2. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za wykonane dostawy. 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. § 7 1. W razie wystąpienia zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za już wykonaną usługę. 2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku: 1) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zlecenia Zamawiającego dłuższej niż … dni licząc od terminu określonego w sposób opisany w § 3 ust. 1 umowy. 2) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zlecenia dłuższej niż ..... dni licząc od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia o wadliwości, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, 3) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy, albo wydania nakazu zajęcia jego majątku. 4) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. § 8 1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 3. W przypadku zaistnienia sporu między stronami niniejszej umowy będzie on rozpoznawany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: - 3 egzemplarze dla Zamawiającego, - 1 egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, sekretariat (pokój nr 15), oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Dostawa materiałów biurowych do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy 22/IV/2009. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Agnieszka Szczechowicz-Pierko - Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych - tel. (012) 616-64-40, fax (012) 616-64-00. CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć wypełnione: Wykaz materiałów biurowych i Wykaz materiałów eksploatacyjnych (wypełnione wykazy winny wskazywać poszczególne ceny jednostkowe brutto i wartości wszystkich pozycji brutto)

Informacje o wadium:

wadium nie jest wymagane

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-12 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-12 14:29:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła