Licytacja L-244-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-244-2009 - Dostawa papieru

Dane zamawiającego

marek01, UMW
Nowy Targ 1/8
50-141, Wrocław

Numer ogłoszenia w BZP:

42104231

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-25 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego do nowej siedziby Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17 A (od czerwca 2009 r.). 2. Parametry techniczne papieru: 2.1. Białość 146 (+/- 3) CIE 2.2. Gramatura 80g/m2 2.3. Format A4 2.4. 1 ryza zawiera 500 arkuszy (kartek) 2.5. Możliwość zastosowania papieru w drukarkach laserowych. 3. Przewidywane roczne zapotrzebowanie: 2000 ryz w skali roku (wskazana ilość jest wielkością orientacyjną ustaloną na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych powyżej).

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania nie później niż na dzień przed terminem otwarci licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją trój etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10 gr. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za dostawę 2000 ryz papieru 48.000 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.10 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-15 09:18:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Warunki: 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 2. Opis oceny spełnienia warunków: 2.1 Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, (co najmniej jedno zamówienie powyżej 35 000 PLN) oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie – zał. nr 3 do wniosku. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 2.1. spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp – zał. nr. 1 do wniosku. 1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy Pzp – zał nr. 2 do wniosku. 1.3. Informacja o doświadczeniu zawodowym wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”). Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji prace zostały wykonane należycie – zał nr 3 do wniosku. 1.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile wniosek składa pełnomocnik. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.4., 1.5. składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty składania wniosków. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Zasady składania wniosków przez podmioty występujące wspólnie: 4.1. Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z wnioskiem pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4.2. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 1.1., 1.4, 1.5. powinny być złożone przez każdy podmiot. 5. W przypadku załączenia do wniosku innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego ( np. materiały reklamowe) dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie będą miały wpływu na sposób oceny wniosku lub oferty.

VIII. Termin związania ofertą

40 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

24 miesiące od dnia zawarcia umowy..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.wroclaw.pl/1234m

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa papieru kserograficznego do nowej siedziby Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17 A. 2 Okres realizacji umowy: 24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy. 3. Zamówienia będą składane według zapotrzebowania Urzędu, każdorazowo w formie pisemnej i przesyłane faksem. 4. Termin dostaw: do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia faksem. 5 Zasady i termin płatności: 5.1. płatne przelewem, w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, po zakończeniu miesiąca, w którym dostawa była świadczona 5.2. dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych: 6.1. w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny umowy. 6.2. w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy Zamawiający może pomniejszyć kwotę wynagrodzenia do 25 % ceny brutto uwidocznionej w fakturze skierowanej do zapłaty. Fakt nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje powołana komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego. 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron. 8. Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana za 2 – miesięcznym wypowiedzeniem. 9. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadku nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę lub uzasadnionej utraty zaufania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 10. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. W sprawach nie regulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA : Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za 1 ryzę papieru. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: W sprawach formalnych: Marek Szyszka, nr telefonu: (071) 777-92-66 W sprawach technicznych: Grzegorz Ber, nr telefonu: (022) 458-77-74.

Informacje o wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK 1 O/Wrocław nr 73 1090 2398 0000 0006 0800 3289 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Gwarancję i poręczenia należy wystawiać na: Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław i zdeponować w Likwidaturze Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego przy ul. Sukiennice 10, w pok. nr 5a. 7. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na adres: Kasa Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Sukiennice 10, 50-107 Wrocław, pok. nr 5a. 8. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 11. Zamawiający zwróci wadium - z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie – niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 12. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 8, przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania lub którego oferta została odrzucona jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium, z powodu wykluczenia ich z postępowania (lub odrzucenia ofert), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność ich wykluczenia (lub odrzucenia ich ofert).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-15 09:18:00

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2009-05-25 10:30:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2009-05-25 11:30:00

Termin zakończenia: 2009-05-25 12:30:00

Etap 3:

Termin rozpoczęcia: 2009-05-25 13:30:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-05-25 14:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-18 10:05:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła