Licytacja L-248-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-248-2009 - sdfds

Dane zamawiającego

maco, maco
aaa 1as m. 1
11-111, 1

Numer ogłoszenia w BZP:

sdafdsf

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-06 12:30:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

ihhuu

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

dsafds

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

iojioj

IV. Minimalna wysokość postąpienia

23.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-06 12:26:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

dsff

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

huihu

VIII. Termin związania ofertą

iuhhiuhiu.

IX. Termin wykonania zamówienia

iuhui.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

iuh

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

hiu

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

sadfsd

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

saf

Informacje o wadium:

hiuh

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-06 12:26:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-06 12:24:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła