Licytacja L-25-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-25-2012 - Dostawa papieru do druku

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Joanna Sadurska, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: Targowa 74
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 03-734
Tel.: 224732046, Faks: 224732195
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

1234

Termin otwarcia licytacji:

2012-02-29 12:12:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru do druku
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa w 2012 r. papieru do druku formatu A4 i A3 dla Centrali i pozostałych jednostek organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz papieru dla pracowni poligraficznej znajdującej się w Centrali Spółki
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 21.12.56.92-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy, do czasu wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zamówienia, ale nie później niż do 31.12.2012 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: - zadanie nr 1 – 2 400,00 zł, - zadanie nr 2 – 2 300,00 zł, - zadanie nr 3 – 2 200,00 zł, - zadanie nr 4 –780,00 zł, - zadanie nr 5 –650,00 zł, ważnym w okresie związania ofertą. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania wniosków. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania wniosku zrealizował należycie: -dla zadania 1 – co najmniej 2 umowy/zamówienia na dostawy papieru do druku o łącznej wartości 150 000,00 zł netto, -dla zadania 2 – co najmniej 2 umowy/zamówienia na dostawy papieru do druku o łącznej wartości 150 000,00 zł netto, -dla zadania 3 – co najmniej 2 umowy/zamówienia na dostawy papieru do druku o łącznej wartości 150 000,00 zł netto, -dla zadania 4 – co najmniej 2 umowy/zamówienia na dostawy papieru do druku o łącznej wartości 40 000,00 zł netto, -dla zadania 5 – co najmniej 2 umowy/zamówienia na dostawy papieru do druku o łacznej wartości 40 000,00 zł netto. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca może posługiwać się tymi samymi referencjami, pod warunkiem spełnienia wymogów dla danego zadania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej dzialaności gospodarczej i posiadanego mienia, obowiązujące na dzień składania wniosków oraz w okresie obowiązywania umowy, na kwotę: - po 100 000,00 zł dla zadań 1-3, - 50 000,00 zł dla zadania 4, - 40 000,00 zł dla zadania 5.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Inne dokumenty

referencje

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

60 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.plk-sa.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl 2. Warunkiem uczestnictwa w licytacji, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy, jest dokonanie rejestracji. Rejestracji dokonuje samodzielnie zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Informacje wpisane w toku rejestracji mogą być poprawione na każdym etapie, poprzez wybór zakładki: „Ustawienia konta”. 3. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych. a) komputer klasy PC, b) system operacyjny: Windows lub Linux, c) sprawne łącze internetowe, d) zalecane przeglądarki internetowe: • Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższa • Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższa e) urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego, f) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. 4. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przezkazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie. 5. Po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, po rozpatrzeniu złożonych wniosków i ich ocenie, Zamawiający przypisuje dopuszczonych przez siebie wykonawców do prowadzonej przez siebie licytacji. Dodawanie Wykonawcy odbywa się przez wpisanie jego „loginu”, który Wykonawca obowiązany jest przesłać Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6. Zamawiający zaprasza do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli wnioski niepodlegające odrzuceniu. 7. Termin otwarcia licytacji elektronicznej nie może być krótszy niż pięć dni roboczych od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. 8. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane. 9. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z ww. przeglądarkami, w związku z powyższym UZP zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. 10. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający przekaże następnie taki wzór podpisu do administratora systemu. 11. W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje się, aby w licytacji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż wskazane w złożonym wniosku, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw) co najmniej na dzień przed otwarciem licytacji. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej: http://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules 13. Wersja demonstracyjna platformy licytacji elektronicznej, na której możliwe jest zapoznanie się z jej działaniem, została udostępniona pod adresem: http://demo.licytacje.uzp.gov.pl/ 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia powstałe w związku z modyfikacją serwisu przez Urząd Zamówień Publicznych. 15. Zamawiający zwraca uwagę na konieczność dokładnego podania w ofercie imienia (imion) i nazwiska osoby upoważnionej do składania oferty w imieniu Wykonawcy w trakcie licytacji elektronicznej. Muszą to być dokładnie te dane osoby, dla której wydane zostało uprawnienie do składania podpisu elektronicznego. 16. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający przekaże następnie taki wzór podpisu do administratora systemu.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

14. Sposób postępowania w licytacji elektronicznej 1) W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2) Zamawiający ustala wysokość minimalnego postąpienia w kwocie 1 gr na jednej ryzie papieru w każdym zadaniu. 3) System nie przyjmuje postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w licytacji. Jednocześnie system nie przyjmuje postąpienia, jeżli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. 4) Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 5) Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej. 6) Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 7) Oferta złozona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 8) Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający podaje nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zamieszczając tę informację na swojej stronie internetowej. 9) Zamawiający udziela zamówienia Wykonacy, który zaoferował najniższą cenę.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-02-29 12:12:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-02-29 12:12:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-02-29 12:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

brak

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła