Licytacja L-252-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-252-2009 - WOAK

Dane zamawiającego

WOAK, WOAK
kilińskiego 8
15-312, Białystok

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-30 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Remont pokoi biurowych w Spodkach

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przeka-zania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 4. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zain-stalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sie-ci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

wykonawcy składają kosztorysy ofertowe

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-18 10:57:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy z dnia 29.01.2004r., 2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-wienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia, tj. wykonawcy którzy w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, jako gene-ralny wykonawca, co najmniej dwie prace podobne rodzajem do przedmiotu za-mówienia o wartości zamówienia nie mniejsze niż 270.000 zł każde, 4) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z minimum 3 letnim doświadczeniem lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wyko-nania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby, od których wymagane są uprawnienia legitymowały się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do wła-ściwej Izby Samorządu Zawodowego. 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia., w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumen-tach wyszczególnionych poniżej w ust. 3 niniejszego rozdziału SIWZ. Z treści załączo-nych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił, z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ustawy Pzp. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SIWZ, 2) szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i wg dołączonego przedmiaru, 3) proponowany harmonogram robót, 4) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert), b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. Nr 2, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), d) aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), f) wykaz zamówień zrealizowanych jako generalny wykonawca w okresie ostat-nich 5 lat o podobnym zakresie złożoności i wartości nie mniejszej niż 270.000,-zł każde wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wyko-nania, tj. referencje poprzednio zamawiających lub inną dokumentacją po-twierdzającą, że prace zostały wykonane z należytą starannością (zał. nr 3 do SIWZ), g) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (zał. nr 4 do SIWZ),. h) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj.: uprawnienia do kierowania robotami wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego, potwierdzającymi przynależność do Izby. i) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 3. Oferta wspólna. Oferta składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełnić wymaga-nia stawiane w SIWZ, w tym niniejszym punktem. Do oferty wspólnej należy do-łączyć pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w postę-powaniu w imieniu grupy wykonawców. Każdy z wykonawców występujących wspólnie winien złożyć dokumenty określone w rozdz. IV pkt 2 ppkt 4 lit. a - e , a w lit. f - i należy złożyć wspólnie.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 30.07.2009r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2% wartości oferty

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.woak.bialystok.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

bez podwykonawców

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

brak wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-18 10:57:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-06-05 10:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-19 11:01:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła