Licytacja L-254-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-254-2009 - TEST

Dane zamawiającego

marchew2, AMS systemy
Plebiscytowa 56
45-359, Opole

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-07 13:41:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

papier kreda

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

niewymagane

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

wwww

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-07 13:40:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

www

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

www

VIII. Termin związania ofertą

3 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

2 tygodnie.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

www

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

www

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-07 13:40:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 1 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-07 13:37:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła