Licytacja L-26-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-26-2009 - Dostawa

Dane zamawiającego

jw1189, MON
Powstańców Warszawy 2
85-915, Bydgoszcz

Numer ogłoszenia w BZP:

2241

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-15 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Dostawa 100 szt akumulatorów ołowiowych 45 Ah

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przegladarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonwcy sa zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na niniejszej platformie oraz do przesłania swojego LOGINU zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

zgodnie z samouczkiem

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-07 11:02:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

muszą być wpisani do właściwego rejestru albo zgłoszeni do ewidencji działalnosci gospodarczej, jeżeli odrebne przepisy tego wymagają

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zgłoszenia do ewidencji działalnosci gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jeżeli odrebne przepisy tego wymagają

VIII. Termin związania ofertą

30 dni liczony od dnia otwarcia licytacji.

IX. Termin wykonania zamówienia

5 dni od dnia podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymaga się

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://mil.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ddddddd

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

sssss

Informacje o wadium:

wymagane w wysokości 500,00 zł

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-07 11:02:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-02-17 11:02:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-07 11:02:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła