Licytacja L-260-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-260-2009 - Dostawa czterech samochodów osobowych

Dane zamawiającego

Tomasz K, Kogucik
Lipowa 1 m. 1
50-077, Wrocław

Numer ogłoszenia w BZP:

123456

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-12 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem na cztery koła. 2. Zamawiający, poprzez sformułowanie „dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem na cztery koła” rozumie sprzedaż ww. samochodów oraz ich wydanie Zamawiającemu. 3. Szczegółowy opis parametrów technicznych, wyposażenia oraz innych wymogów dotyczących samochodów, o których mowa w pkt 2: L.p. Wymagania Zamawiającego PARAMETRY TECHNICZNE 1 Rok produkcji 2009 – fabrycznie nowy 2 Nadwozie przeszklone zamknięte 5 drzwiowe 3 Ilość miejsc 5 4 Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności nie mniejszej niż 1950 ccm i nie większej niż 2500 ccm oraz mocy nie mniejszej niż 130 KM 5 Wymiary zewnętrzne: Długość nie mniejsza niż : 4300mmSzerokość nie mniejsza niż : 1770 mm 6 Skrzynia biegów – manualna, 6 biegowa 7 Dołączany napęd na drugą oś lub stały napęd na 4 koła 8 Lakier metalizowany w kolorze: srebrnym, grafitowym lub czarnym WYPOSAŻENIE 1 ABS 2 Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera 3 Wspomaganie układu kierowniczego 5 Klimatyzacja 6 Reflektory przeciwmgielne 8 Elektryczne sterowanie szyb przednich 9 Centralny zamek zdalnego sterowania 10 Elektrycznie regulowane lusterka boczne. 11 Immobiliser 12 Alarm antywłamaniowy 13 Dodatkowe trzecie zabezpieczenia antywłamaniowe: (blokada skrzyni biegów lub dodatkowy alarm antywłamaniowy) 14 Tapicerka w kolorze ciemnym 15 Instalacja radiowa z 4 głośnikami 16 Radioodtwarzacz płyt CD 17 Obręcze kół ze stopów lekkich o rozmiarze R16 lub R17 INNE 1 Świadectwo homologacji 2 Karta pojazdu 3 Książka serwisowa 4 Instrukcje obsługi 4. Wykonawca wykaże, że dostarczane przez niego samochody osobowe z napędem na cztery koła posiadają właściwości opisane przez Zamawiającego w punkcie powyższym. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone samochody osobowe z napędem na cztery koła, której ważność rozpocznie się od daty odbioru: a) mechaniczna, na okres nie krótszy niż 2 lata; b) na powłokę lakierniczą; c) na perforację karoserii. 6. Wykonawca wykonywał będzie pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi. 7. Wykonawca gwarantuje stosowanie oryginalnych części i akcesoriów objętych gwarancją producenta. 8. Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na wykonane czynności serwisowe. 9. Wykonawca zapewni samochody zastępcze równoważne na czas wykonywania usługi serwisowej przekraczającej okres 1 dnia. 10. Wykonawca wraz z samochodami przekaże: a) świadectwo homologacji; b) kartę pojazdu; c) książkę serwisową; d) instrukcję obsługi. 11. Zamawiający nie dopuszcza, aby obsługa serwisowa w okresie trwania gwarancji, dla dostarczonego samochodu osobowego była wykonywana przez podwykonawcę. 12. Zamawiający przewiduje, iż nowo zakupione samochody w wyniku przeprowadzonego przedmiotowego postępowania przejadą około 30 tys km rocznie każdy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania nie później niż na dzień przed terminem otwarci licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za dostawę czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych 400000.00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-08 09:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust.1 ustawy Pzp). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni do przedstawienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie poniższym. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Dla udokumentowania spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu do wniosku Wykonawcy muszą dołączyć: 1. oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby). A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. B) Dokument, o którym mowa w pkt A powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt A, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia powyższego pkt B stosuje się odpowiednio. WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE O ZAMÓWIENIE: 1. Dokument wymieniony w pkt. 2 musi być złożony odrębnie przez każdego z Wykonawców. 2. Oświadczenie wymienione w pkt. 1 wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez pełnomocnika lub każdego z wykonawców odrębnie). 3. Do wniosku musi być załączone - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od zamknięcia licytacji..

IX. Termin wykonania zamówienia

60 dni od dnia podpisania umowy..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.kogucik.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu ................. 2009r. we Wrocławiu, pomiędzy: Firmą KOGUCIK – z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lipowej, reprezentowaną przez: zwaną dalej „Zamawiającym” a zwaną dalej „Wykonawcą” w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie licytacji elektronicznej(znak postępowania ZP/LE/1/2009/KG), zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2007r, nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/, została zawarta umowa następującej treści: § 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na cztery koła marki.........., model..............z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia. 2. Szczegółowe wymogi, parametry techniczne oraz zestawienie wyposażenia nabywanego samochodu zostały określone w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy. 3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony samochód, której ważność rozpoczyna się od daty odbioru: A/ mechaniczna................................. B/ na powłokę lakierniczą................. C/ na perforację karoserii.................. 4. Wykonawca wraz z samochodem przekaże: A/ świadectwo homologacji, B/ kartę pojazdu, C/ książkę serwisową, D/ instrukcję obsługi. § 2 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przekazanie samochodu nastąpi w siedzibie Wykonawcy w terminie do ……….. dni od dnia podpisania umowy wraz z protokołem odbioru. 2. Zamawiający odbierze w/w samochód przez osobę upoważnioną. 3. O gotowości przedmiotu umowy do wydania Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego z dwu dniowym wyprzedzeniem. 4. Wykonywanie pełnej usługi serwisowej nastąpi w terminie do ........lat od dnia podpisania umowy. § 3 ZOBOWIĄZANIA STRON 1. Wykonawca wykonywał będzie pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi. 2. Wykonawca gwarantuje stosowanie oryginalnych części i akcesoriów objętych gwarancją producenta. 3. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na wykonane czynności serwisowe. 4. Usługi serwisowe realizowane będą na podstawie zgłoszenia telefonicznego, faksem, e-mailem lub osobiście przez pracownika Zespołu Transportu. 5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i złej jakości wykonanej usługi serwisowej, strony sporządzą protokół, w którym wskażą rodzaj i zakres stwierdzonych wad. 6. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dokonać napraw na własny koszt. 7. Wykonawca zapewnia samochód zastępczy, równoważny, na czas wykonywania usługi serwisowej przekraczającej okres 1 dnia. § 4 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wartość umowy na dostawę samochodu wynosi ..........zł brutto, (słownie:........) tj. ....netto (słownie: .......) plus podatek VAT w wysokości ....zł. (słownie.......). a/ Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem, na rachunek wskazany przez Wykonawcę. b/ Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru o którym mowa w § 2 ust. 1. 2.Wartość umowy na pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji wynosi ..........zł brutto, (słownie:........) tj. ....netto (słownie: .......) plus podatek VAT w wysokości ....zł. (słownie.......). a/Faktury za wykonane usługi serwisowe będą wystawiane ostatniego dnia miesiąca. b/ Podstawę wystawienia faktur będą stanowić protokoły odbioru wykonanych usług serwisowych, podpisane bez zastrzeżeń przez obie strony. c/ Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem, na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP..... § 5 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w razie zwłoki w dostawie samochodu w wysokości 0,2 % wartości umowy określonej w § 4 ust.1 , za każdy dzień zwłoki. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku: a/ zwłoki w realizacji usługi serwisowej – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.2, /liczonej za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w zleceniu potwierdzonego na piśmie przez Wykonawcę. b/ zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, liczonej za każdy dzień zwłoki od upływu, uzgodnionego przez strony terminu na naprawę. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonywania umowy. Przez nienależyte wykonywanie umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków umowy lub ich nie wykonywanie. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego roszczenie o wynagrodzenie. 4. Strona umowy która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez drugą stronę, zobowiązana będzie do zapłaty stronie odstępującej od umowy, kary umownej w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. § 6 POSTANOWIA SZCZEGÓŁOWE Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności w granicach unormowania zawartego w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r, nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). § 7 Nadzór nad realizacją umowy, ze strony Wykonawcy pełni......................................, a ze strony Zamawiającego........................................ . § 8 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r., a w sprawach tam nie unormowanych przepisy ustawy z dnia 24.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.). § 9 ROZSTRZYGANIE SPORÓW 1. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć między stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie. 2. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie dłuższym niż 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. § 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Załączniki: Parametry techniczne i wymagane wyposażenie – zał. 1 Formularz oferty – zał. 2 Sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA : Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za dostawę czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem na cztery koła. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: W sprawach formalnych i w sprawach technicznych: Tomasz Kaźmierczak, nr telefonu: (071) 777-92-70

Informacje o wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). W przypadku wnoszenia wadium w walucie innej niż PLN należy stosować średni kurs NBP dla danej waluty obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK 1 O/Wrocław nr 73 1090 2398 0000 0006 0800 3289, konto dla podmiotów zagranicznych: kod swift: WBKPPLPP, nr iban: PL 73 1090 2398 0000 0006 0800 3289 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. Z 2007r., Nr 42, poz. 275). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Gwarancje i poręczenia należy wystawiać na: Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50- 141 Wrocław i zdeponować w Likwidaturze Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego przy ul. Sukiennice 10, w pok. nr 5a. 5. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na adres: Kasa Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Sukiennice 10, 50-107 Wrocław, pok. nr 5a. 6. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 9. Zamawiający zwróci (z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy Pzp, tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie) niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona. 10. Złożenie wniosku przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, lub którego oferta została odrzucona jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium, z powodu wykluczenia ich z postępowania (lub odrzucenia ofert), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność ich wykluczenia (lub odrzucenia ich ofert).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-08 09:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-04 10:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła