Licytacja L-262-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-262-2009 - safdafs

Dane zamawiającego

nazwa usera, org
ul nrdom m. 12
00-001, miasto

Numer ogłoszenia w BZP:

sadfsad

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-08 12:10:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

joijo

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

dsfasd

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ijojoi

IV. Minimalna wysokość postąpienia

23.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-08 12:05:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

huuihu

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

iuhiu

VIII. Termin związania ofertą

hiuh.

IX. Termin wykonania zamówienia

iuhuh.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

iuh

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

hiuhu

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

huihu

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

hihuh

Informacje o wadium:

huiu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-08 12:05:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-05-08 12:11:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-08 12:04:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła